Aktualności

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zgodnie z przepisami  § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 20 marca 2018 r. (wtorek) na godzinę 16.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30, WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 6. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2017.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2017.
 8. Przedłożenie Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” za rok 2017.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej
  z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”
  za rok 2017.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
 11. Przedstawienie zasad głosowania w wyborach członków organów stowarzyszenia.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” na kadencję 2018 – 2023.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” na kadencję 2018 – 2023.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” na kadencję 2018 – 2023.
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania.

W przypadku braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia w celu podjęcia uchwał w I terminie, wyznacza się II termin na godz. 16.30.

Z uwagi na ważność zagadnień przewidzianych w porządku obrad prosimy o niezawodne przybycie.

Materiały na Walne Zebranie dostępne są w biurze stowarzyszenia oraz na prośbę zainteresowanych przesyłane w wersji elektronicznej na skrzynkę e-mailową.

 

Z poważaniem,

Ewa Padzik

Prezes Zarządu

więcej

PRZEDSIĘBIORCY – ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA!

więcej

STARTUJEMY Z NOWYMI NABORAMI WNIOSKÓW

więcej