Aktualności

Zapraszamy na warsztat partycypacyjny

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 06 sierpnia 2018 roku o godzinie 10.00 na sali konferencyjnej w biurze LGD „Podkowa”, Czechy 142 będzie miał miejsce warsztat partycypacyjny dla mieszkańców obszaru LGD „Podkowa”, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztat partycypacyjny to jedno z działań innowacyjnych na obszarze LGD. Jego głównym celem jest wypracowanie coraz lepszych rozwiązań zarówno w zakresie realizacji LSR, jak i działania samego LGD. Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie!

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G – Projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na przedsięwzięcie:

„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

realizowane w ramach Projektu Grantowego

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G – projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie:

Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych
oraz dziedzictwa lokalnego

realizowane w ramach Projektu Grantowego

więcej