Refleksja nad strategią, czyli ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podkowa”

W dniu 06 lutego 2018 r. w siedzibie biura LGD „Podkowa” w Czechach odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów za okres 2016-2017 w ramach PROW na lata 2014-2020.

Warsztat odbył się zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całego dokumentu jakim jest strategia. Rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. Byli nimi członkowie LGD w tym przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej jak również pracownicy biura LGD „Podkowa” oraz LGD „Przymierze Jeziorsko”.


LGD, przeprowadziło warsztaty refleksyjne w oparciu o poniższe pytania

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać
  za zadowalającą?
 2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno -promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.
 10. Sposób wykorzystania rekomendacji.

Warsztat poprowadził Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspert w analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.  Było to pierwsze tego typu spotkanie, które rozpoczęło cykl corocznej ewaluacji wewnętrznej.