Wyniki naboru 3/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 3/2017 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, dokonanej przez Radę Programową LGD w dniu 11 lipca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w dniu 11.07.2017 r.
w Czechach 

Uchwała nr III/5/17 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, nabór nr 3/2017  wraz z listą operacji zgodnych z LSR

Uchwała nr III/6/17 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych (według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny) w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, nabór nr 3/2017  wraz z listą operacji wybranych

Uwaga!

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji. Prawo wniesienia protestu przysługuje od (art. 22 ustawy RLKS):

  • negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
  • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
  • wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, albo
  • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Do pobrania: Formularz protestu