O nas

Historia powstania Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” sięga początków 2008 roku. Zidentyfikowanie problemów lokalnych, niski poziom współpracy samorządów oraz słabe wykorzystanie posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia, pomiędzy gminami Zduńska Wola i Zapolice, współpracy, której celem będzie zaktywizowanie samorządów oraz ich partnerów, zainteresowanych projektami w ramach inicjatywy Leader. Inicjatywę zbudowania partnerstwa podjęły samorządy gminne. W zakres konsultacji oraz opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), włączono już społeczność lokalną, w tym przedstawicieli sektorów gospodarczego i społecznego.

7 lutego 2008 odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, podczas którego przyjęty został statut stowarzyszenia oraz wybrano jego władze. W zebraniu uczestniczyli przyszli członkowie LGD reprezentujący trójsektorowe partnerstwo.8 kwietnia stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i nabyło osobowość prawną. Następnym krokiem było podjęcie działań mających na celu opracowanie LSR. Liczne spotkania i konsultacje pozwoliły na zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców oraz zdefiniowanie dwóch głównych celów rozwoju obszaru objętego zasięgiem LGD.

Dnia 18 czerwca 2009 pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a LGD została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. W 2009 i 2010 roku LGD w niezmienionym składzie aplikowała o środki finansowe na swoje funkcjonowanie w ramach PROW na lata 2007-2010. W tym samym czasie Zarząd LGD oraz samorządy gmin dążyły do rozszerzenia terenu działania LGD. Prowadzono rozmowy z gminą miejsko-wiejską Szadek. Spójność obszarowa gmin: Zapolice, Zduńska Wola i Szadek stała się motywem podjęcia współpracy pomiędzy nimi w ramach LGD. Dnia 22 czerwca 2010 roku Rada Gminy i Miasta Szadek podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”. Dnia 10 września 2010 roku Zarząd LGD podjął uchwałę w sprawie nabycia członkowstwa w stowarzyszeniu przez Gminę i Miasto Szadek.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stawia przed lokalnymi grupami działania nowe zadania. Aby móc dalej funkcjonować, stowarzyszenia muszą swoim zasięgiem objąć obszary zamieszkane przez min. 30 tys. osób. Nasza LGD tego warunku nie spełniała, dlatego też podjęte zostały rozmowy z gminami ościennymi. Efektem partnerskich rozmów jest przyjecie w poczet członków „Podkowy” dwóch nowych gmin: Zadzimia i Poddębic. W dniu 11 czerwca br. odbyło się ponadto Walne Zebranie, na którym wprowadzone zostały zmiany w statucie oraz uzupełniono składy organów stowarzyszenia.

Lista członków Lokalnej Grupy Działania “Podkowa”