Statut

 

UCHWAŁA Nr 6/23

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia

z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Podkowa”

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków
Ewa Padzik

STATUT LGD PODKOWA