Nabór nr 1/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Czechy, 07 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 24.12.2018 r. do dnia 07.01.2019 r., od godziny 9.00 do godziny 14.00, w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

II. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % do kwoty 300 000,00 zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”, rozdział 6, str. 44);

III. Zakres tematyczny:

  • Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
  • Cel ogólny LSR – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz zatrudnienia na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.

  • Cel szczegółowy LSR – Poprawa warunków na rynku pracy na terenie LGD „Podkowa” do 2023 r.

  • Przedsięwzięcie – Rozwój przedsiębiorstw

Uwaga!!! Wsparcie może zostać udzielone, jeśli operacja będzie realizować wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstw w zakresie działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017 r., poz. 772, 1588), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Zaleca się złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodną z wersją papierową. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.pl

Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 38 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.IV. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy
2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3. Dokumenty uzasadniające spełnienie kryteriów wyboru operacji (m.in.: dokumenty określające przynależność osoby zatrudnianej do grupy defaworyzowanej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub doświadczenie, dokumenty potwierdzające racjonalność budżetu).

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 128 550,00 zł

Z uwagi na konieczność realizacji zaplanowanych wskaźników maksymalna kwota pomocy wynosi do 64 275,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”: www.podkowa.zdwola.com.pl

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142 98-220 Zduńska Wola, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 , telefon 519 057 250, 505 751 577, email: podkowa@zdwola.com.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.podkowa.zdwola.pl

IX. Dodatkowe postanowienia:

W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków. O wyższej pozycji na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Do pobrania: