Budżet LGD

 

budżet LGD

 

Najwięcej środków przeznaczono na cel ogólny 1, na który łącznie przeznaczono 3 250 000 zł, co stanowi ponad 50% wszystkich środków dostępnych dla LGD na realizację unijnego celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Cel ten będzie realizowany za pomocą 2 przedsięwzięć zawartych w celu szczegółowym 1 (1.1.1, 1.1.2). Zaznaczyć należy, iż zdecydowanie więcej środków postanowiono skierować na rozwój istniejących przedsiębiorstw, co wynika ze zdiagnozowanych braków inwestycyjnych. Na 1 inkubator przetwórstwa lokalnego stworzony w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 (cel szczegółowy 2) zaplanowano kwotę 450 000 zł. Także ta operacja będzie wspierać rynek pracy i przedsiębiorczość.

Znaczne środki skierowane zostały również na realizację celu ogólnego 2 – jest to kwota 2 750 000 zł. Najbardziej kapitałochłonnymi operacjami będą te w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej. Występuje tu również duża różnorodność planowanych inwestycji w tym zakresie, m.in. w place zabaw, świetlice wiejskie, siłownie zewnętrzne. Zdecydowanie mniejsze kwoty przekazano na realizację projektów grantowych (przedsięwzięcie 2.1.2) oraz operacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 w celu szczegółowym 2.2. Są to z założenia tzw. działania miękkie, dlatego też środki, pomimo znaczącego oddziaływania i zaangażowania mieszkańców, będą stosunkowo niewielkie w porównaniu z pozostałymi przedsięwzięciami. W ramach operacji skierowanych na ochronę, promocję i rozwój obszaru LGD w tym m.in. produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 2.2.1) zrealizowany zostanie jeden projekt grantowy oraz operacja własna.

Zważywszy na konieczność dokonania podziału finansowego ze względu na beneficjentów pod kątem jednostek sektora publicznego oraz pozostałych, dla potrzeb poniższego zestawienia już podczas konsultacji społecznych LSR i planowania przedsięwzięć podjęto działania, aby wyodrębnić pulę środków możliwą do przewidzenia na wykorzystanie dla JSFP. Na podstawie tych założeń przyjęto, że:

– 1 000 000 zł z przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej, oraz

– 160 000 zł z projektów grantowych czyli 20% ogólnej kwoty na granty, tj. 100 000 zł z przedsięwzięcia 2.1.2. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD (2 projekty grantowe na łączną kwotę 500 000 zł) oraz 60000 zł z przedsięwzięcia 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym m.in. produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego, wyodrębniono na wsparcie dla jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności gmin.