Ogłoszenie o naborze 6/2019 – Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

Czechy, 16.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 31.05.2019 r. do dnia 28.06.2019 r., od godziny 9.00 do godziny 14.00, w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

II. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • nie wyższej niż 63,63% – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70% – w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
 • do 100% w przypadku pozostałych podmiotów

 (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”, rozdział 6, str. 44);

 

III. Zakres tematyczny:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 772 i 1588),
  • Cel ogólny LSR – Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
  • Cel szczegółowy LSR – Rozwój tożsamości lokalnej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
  • Przedsięwzięcie – Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji.

Uwaga!!! Wsparcie może zostać udzielone, jeśli operacja będzie realizować wskaźnik produktu: liczba szkoleń – 15, w tym liczba szkoleń nastawionych na edukację ekologiczną mieszkańców – 5.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r., poz. 772 i 1588), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Zaleca się złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodną z wersją papierową. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.pl Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 24 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części VII. Informacja o załącznikach formularzu Wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze;
 3. Dokumenty uzasadniające spełnienie kryteriów wyboru operacji (m.in.: dokumenty określające przynależność do grupy defaworyzowanej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub doświadczenie, dokumenty potwierdzające racjonalność budżetu).

 

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi  – 50 000,00 zł

 

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz  Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”: www.podkowa.zdwola.com.pl

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142 98-220 Zduńska Wola, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 , telefon 519 057 250, 505 751 577, email: lgdpodkowa@gmail.com

Lokalna          Strategia      Rozwoju      wraz      z      załącznikami       znajduje      się      na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

Procedury        wyboru    i    oceny    operacji    wraz    z    załącznikami     znajdują    się    na stronie www.podkowa.zdwola.pl

 

IX.          Dodatkowe postanowienia:

W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków o wyższej pozycji na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Do pobrania: