Ogłoszenie o naborze 5/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

       Czechy, 16.05.2019 r.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 31.05.2019 r. do dnia 28.06.2019 r., od godziny 9.00 do godziny 14.00,

w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

II. Forma wsparcia:

refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • nie wyższej niż 63,63% – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • do 70% – w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
 • do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 300.000,00 zł, przy czym przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”, rozdział 6, str. 44);

 

III. Zakres tematyczny:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2017 772 i 1588);

 

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzu wniosku) należy składać na obowiązujących formularzach, osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Zaleca się złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodną z wersją papierową. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl. Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części VII. Informacja
  o załącznikach
  formularzu Wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 3. Dokumenty uzasadniające spełnienie kryteriów wyboru operacji (m.in.: dokumenty określające dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób należących do grup defaworyzowanych, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub doświadczenie, dokumenty potwierdzające racjonalność budżetu).

 

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 472 347,76 zł

 

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.ploraz Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”: www.podkowa.zdwola.com.pl

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 , telefon 519 057 250, 505 751 577, email: lgdpodkowa@gmail.com

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

 

IX. Dodatkowe postanowienia:

W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, o wyższej pozycji na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Do pobrania: