Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G – Projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na przedsięwzięcie:

„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

realizowane w ramach Projektu Grantowego

 1. Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r.

Od godziny 9.00 do godziny 15.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” Czechy 142,
98-220 Zduńska Wola

Tryb składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie  pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

Wniosek o powierzenie grantu należy wypełnić w generatorze wniosków udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl i złożyć w 2 wersjach papierowych wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego :

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2018/G na przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD” wynosi 250 000,00 zł.

 1. Czas realizacji Projektu Grantowego:

Czas realizacji projektu grantowego: 1.02.2019 r. – 31.03.2020 r.

 1. Intensywność pomocy:

Wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość grantu powierzonego na realizację jednego projektu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł. Limit na jednego grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł, przy czym w celu osiągniecia zaplanowanych wskaźników planuje się podział kwoty dla jednej operacji wynosi do 14 700,00 zł.

 1. Planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego zadania

W ramach realizacji Projektu Grantowego planuje się wsparcie: wydarzeń, warsztatów, szkoleń, publikacji, w szczególności  bazujących na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru.

VII.  Cele i wskaźniki projektu grantowego

Cel ogólnyLSR
Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Cel(e) szczegółowe LSR
Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Przedsięwzięcia
Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD
Wskaźnik
L.p. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika  z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba przyznanych grantów szt. 34 0 17 17
2. Liczba  działań na rzecz osób z grup defaworyzowanych szt. 25 0 13 12
3.                    Liczba podmiotów, w tym nieformalnych, których połowę składu stanowią osoby z grup defaworyzowanych szt. 17 0 9 8
4. Liczba osób korzystających z grantu szt. 680 0 340 340
5. Liczba osób z grupy defaworyzowanej, uczestniczących w grancie szt. 340 0 170 170
6. Liczba osób zadowolonych z udziału w grancie szt. 544 0 272 272

VIII.  Warunki udzielenia wsparcia:

Projekt musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017r. poz. 772 i 1588).

Projekt musi być zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

Weryfikacja zgodności projektu z ww. rozporządzeniami oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 będzie odbywała się na podstawie Karty wstępnej oceny formalnej wniosku o powierzenie grantu – weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju,  co będzie weryfikowane na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów Projektu Grantowego, co będzie weryfikowane na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku o powierzenie grantu.

Projekt musi uzyskać  minimum punktowe określone dla operacji grantowych: 28 punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Operacja musi realizować wskaźniki rezultatu i produktu wskazane w pkt. IV ogłoszenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez LGD przy zastosowaniu lokalnych kryteriów wyboru. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zaś w  przypadku, gdy dwa wnioski otrzymają taką samą ocenę punktową w trakcie procesu oceny przez Radę, wówczas pozycję wyższą na liście wybranych operacji otrzymuje wniosek z wcześniejszą datą i godziną przyjęcia.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

L.p Nazwa załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium wyboru Ilość
1. Zaświadczenie wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu 1
2. Oferty kosztowe od potencjalnych dostawców/wykonawców usług, kosztorys inwestorski bądź inne dokumenty 3
3. Karta doradztwa beneficjenta 1

 

 1. Grantobiorca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego naboru:

Osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniające warunki w ww. rozporządzeniach.

 1. Kryteria wyboru operacji

Są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl

Wypełniony wniosek w generatorze wraz z załącznikami oraz w dwóch wersjach papierowych  wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia -Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018/G

XIV.   Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu i sprawozdania.

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu i sprawozdanie dostępne są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”  www.podkowa.zdwola.com.pl  jak również w biurze  LGD „Podkowa” Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

LGD „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Podkowa” Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, w punkcie konsultacyjnym w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 (budynek Urzędu Miejskiego) i pod numerami telefonu 505-751-577, 519-057-250

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. załącznik nr_1 do ogłoszenia
 3. Przejście do generatora wniosków online: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=0d0c645c878fc7b1&&b=a7a93fcac0e7a0ca35409cff2968425e
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu.
 5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie.
 6. Umowy o powierzenie grantu.
 7. Karta oceny wniosku grantowego, w tym zgodności z LSR.
 8. Kryteria wyboru grantobiorców.
 9. Formularz odwołania od decyzji Rady.
 10. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.
 11. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych PDF / Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych DOC;

 

 

Data publikacji: 29 czerwca 2018 r.