Ogłoszenie o naborze 3/2021 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Czechy, 17.12.2020 r.

        

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021

 

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 I. Termin i miejsce składania wniosków:

od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 28 stycznia 2021 r., od godziny 9:00 do godziny 14:00

w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

II. Forma wsparcia:

refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % do kwoty 300 000,00 zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”, rozdział 6, str. 44)

III. Zakres tematyczny:

 • Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555));
 • Cel ogólny LSR – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz kwalifikacji na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
 • Cel szczegółowy LSR – Poprawa warunków na rynku pracy na terenie LGD „Podkowa” do 2023 r.
 • Przedsięwzięcie – Rozwój przedsiębiorstw

 Uwaga!!! Wsparcie może zostać udzielone, jeśli operacja będzie realizować wskaźniki produktu – Liczba operacji realizujących minimum 1 zadanie w zakresie OZE

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Zaleca się złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodną z wersją papierową. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl

Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 38 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

 1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja
  o załącznikach
  formularzu Wniosku o przyznanie pomocy
 2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 3. Dokumenty uzasadniające spełnienie kryteriów wyboru operacji (m.in.: dokumenty określające przynależność osoby zatrudnianej do grupy defaworyzowanej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub doświadczenie, dokumenty potwierdzające racjonalność budżetu).

 

VII. Limit środków dostępnych w naborze: 154 647,30 EUR

(Limit środków dostępnych w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 618 589,20 PLN)

 VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz  Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”: www.podkowa.zdwola.com.pl

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów znajduje się na stronie: www.podkowa.zdwola.com.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 , telefon 519 057 250, 505 751 577, email: lgdpodkowa@gmail.com

IX. Dodatkowe postanowienia:

W przypadku otrzymania, w wyniku oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, o wyższej pozycji na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Do pobrania:


Wyniki naboru: https://podkowa.zdwola.com.pl/wyniki-oceny-naboru-nr-3-2021/