Nabór nr 5/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

        Czechy, 26 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 09.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r., od godziny 9.00 do godziny 15.00,

w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

II. Forma wsparcia:

a) nie wyższy niż 63,63% – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,

b) do 70% – w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,

c) do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Wysokość pomocy od 50 000,00 PLN do 500 000,00 PLN.(na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”, rozdział 6, str. 44);

III. Zakres tematyczny:

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017 r., poz. 772, 1588), a ponadto zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Zaleca się złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodną z wersją papierową. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl

Liczba punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 18 pkt.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.IV. Informacja
    o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy
  2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
  3. Dokumenty uzasadniające spełnienie kryteriów wyboru operacji (m.in.: dokumenty określające przynależność osoby zatrudnianej do grupy defaworyzowanej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub doświadczenie, dokumenty potwierdzające racjonalność budżetu).
  4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Inne dokumenty, niezbędne do oceny wniosku.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 450 000,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”: www.podkowa.zdwola.com.pl

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142 98-220 Zduńska Wola, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 , telefon 519 057 250, 505 751 577, email: podkowa@zdwola.com.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

IX. Dodatkowe postanowienia:

W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków. O wyższej pozycji na liście operacji wybranych zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Do pobrania: