Środki Leader

Lokalna Grupa Działania „PODKOWA” będzie realizowała w ramach
Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju następujące działania:

DZIAŁANIE OSI 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Celem jest wspieranie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem.Zakres działania
Pomocy udziela się w zakresie:

 • Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • Usług dla ludności
 • Sprzedaży hurtowej i detalicznej
 • Rzemiosła i rękodzielnictwa
 • Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
 • Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 • Usług transportowych
 • Usług komunalnych
 • Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 • Magazynowania lub przechowywania towarów
 • Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
 • Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych
Beneficjent
Osoba fizyczna ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników:
Rolnik, małżonek rolnika, domownik.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc w formie zwrotu maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji Dofinansowanie maksymalne, przypadające na jednego beneficjenta w całym okresie programowania to 300 000 zł.
Środki przewidziane  na obszar realizacji LSR „PODKOWA”: 280 000,00 zł.3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Celem jest wpływanie na wzrost konkurencyjności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.Zakres działania
Pomocy udziela się w zakresie :

 • Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • Usług dla ludności
 • Sprzedaży hurtowej i detalicznej
 • Rzemiosła i rękodzielnictwa
 • Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
 • Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 • Usług transportowych
 • Usług komunalnych
 • Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 • Magazynowania lub przechowywania towarów
 • Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
 • Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych
Beneficjent
Osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje działalności jako mikroprzedziębiorstwo zatrudniając poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł – 2 mln euro.Forma i wysokość pomoc
Pomoc ma formę zwrotu, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji.
Środki przewidziane  na obszar realizacji LSR  „PODKOWA”: 280 000,00 zł.
3.4 Odnowa i rozwój wsi.
Celem działania jest wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich: umożliwianie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich i wpłynięcie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.Zakres działań
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie :
 • Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne , społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe lub służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury.
 • Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej
 • Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych
 • Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne
 • Odnawiania, eksponowanie lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejscami pamięci
 • Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów
Beneficjent
Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego.Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu, w tym dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w całym okresie realizacji.
Środki przewidziane  na obszar realizacji LSR „PODKOWA”: 1 892 256,00 zł.Małe projekty
Małe projekty dla obszarów wiejskich – zgodne z lokalną strategią rozwoju, zaakceptowaną przez samorząd wojewódzki – są realizowane przez LGD na jej obszarze działania.

Zakres działań
Zakres pomocy możliwy do realizacji wg rozporządzenia MRiRW:

 • Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 •  Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
–    udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
–    organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
 • Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
–    promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
–    kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
–    kultywowanie języka regionalnego i gwary,
–    kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
–    utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
–    budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
 • Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
 • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
–    odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
–    odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
–    remont lub wyposażenie muzeów,
–    remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
 • Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
 • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.
Beneficjent:
1.    Osoba fizyczna, która:
       a)   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
       b)   jest pełnoletnia,
       c)  ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju,  lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo jest:
2.    osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną i które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze (kościoły i związki wyznaniowe,  fundacje albo stowarzyszenia)

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę refundacji maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu i nie więcej niż 25 000zł na jeden mały projekt.
Środki przewidziane  na obszar realizacji LSR „PODKOWA”: 277 456,00 zł.