Statut

 UCHWAŁA Nr 26/15

Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                 Przewodnicząca
                                                                                                                                               Walnego Zebrania Członków
             Ewa Padzik

STATUT LGD „PODKOWA”