Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie:

 • podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 1/2018 i 2/2018) 
 • rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 3/2018 i 4/2018)
 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (ogłoszenie o naborze nr 5/2018)
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenie o naborze nr 6/2018)

zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków
  o dofinansowanie.
 6. Złożenie oświadczeń i deklaracji przez członków Rady Programowej.
 7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru wniosków objętych dofinansowaniem.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

  Z poważaniem,

  Piotr Sęczkowski
  Przewodniczący Rady Programowej