Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G – projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie:

Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych
oraz dziedzictwa lokalnego

realizowane w ramach Projektu Grantowego

 1. Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r.

Od godziny 9.00 do godziny 15.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” Czechy 142,
98-220 Zduńska Wola

Tryb składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie  pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD
i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

Wniosek o powierzenie grantu należy wypełnić w generatorze wniosków udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl i złożyć w 2 wersjach papierowych wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego :

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (§2 ust. 1 pkt. 5 i 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 4/2018/G na przedsięwzięcie pn. „Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego” wynosi 300 000,00 zł.

 1. Czas realizacji Projektu Grantowego:

Czas realizacji projektu grantowego: 1.02.2019 r. – 31.03.2020 r.

 1. Intensywność pomocy:

Wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość grantu powierzonego na realizację jednego projektu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł. Limit na jednego grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł, przy czym w celu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników planuje się podział kwoty dla jednej operacji wynosi do 15000,00 zł.

 1. Planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego zadania

W ramach realizacji Projektu Grantowego planuje się wsparcie: publikacji, wydarzeń, warsztatów oraz szkoleń adresowanych do mieszkańców obszaru LGD, w szczególności pochodzących z grup defaworyzowanych, które mają im umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na kultywowanie i rozpowszechnianie lokalnego dziedzictwa jak również  wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury, budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

VII.  Cele i wskaźniki projektu grantowego

Cel ogólnyLSR
Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Cel(e) szczegółowe LSR
Rozwój tożsamości lokalnej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Przedsięwzięcia
Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik
L.p. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika  z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR szt. 10 0 10 0
2. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury szt. 5 0 5 0
3. Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej szt. 5 0 5 0
4. Liczba przyznanych grantów szt. 20 0 20 0
5. Liczba działań na rzecz osób z grup defaworyzowanych szt. 15 0 15 0
6. Liczba podmiotów, w tym nieformalnych, których połowę składu stanowią osoby z grup defaworyzowanych szt. 10 0 10 0
7. Liczba osób korzystających z grantu osoby 400 0 400 0
8. Liczba osób zadowolonych z udziału w grancie osoby 320 0 320 0
9. Liczba osób z grupy defawowryzowanej korzystających z grantu osoby 300 0 300 0

VIII.  Warunki udzielenia wsparcia:

Projekt musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017r. poz. 772 i 1588).

Projekt musi być zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

Weryfikacja zgodności projektu z ww. rozporządzeniami oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 będzie odbywała się na podstawie Karty wstępnej oceny formalnej wniosku o powierzenie grantu – weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju,  co będzie weryfikowane na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów Projektu Grantowego, co będzie weryfikowane na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku o powierzenie grantu.

Projekt musi uzyskać  minimum punktowe określone dla operacji grantowych: 34 punkty zgodnie z Kartą oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Operacja musi realizować wskaźniki rezultatu i produktu wskazane w pkt. IV ogłoszenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez LGD przy zastosowaniu lokalnych kryteriów wyboru. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zaś w  przypadku, gdy dwa wnioski otrzymają taką samą ocenę punktową w trakcie procesu oceny przez Radę, wówczas pozycję wyższą na liście wybranych operacji otrzymuje wniosek z wcześniejszą datą i godziną przyjęcia.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

 
L.p Nazwa załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium wyboru Ilość
1. Zaświadczenie wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu 1
2. Oferty kosztowe od potencjalnych dostawców/wykonawców usług, kosztorys inwestorski bądź inne dokumenty 3
3. Karta doradztwa beneficjenta 1

 

 1. Grantobiorca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego naboru:

Osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniające warunki w ww. rozporządzeniach.

 1. Kryteria wyboru operacji

Są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl

Wypełniony wniosek w generatorze wraz z załącznikami oraz w dwóch wersjach papierowych  wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia -Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2018/G

XIV.   Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu i sprawozdania.

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu i sprawozdanie dostępne są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”  www.podkowa.zdwola.com.pl  jak również w biurze  LGD „Podkowa” Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

LGD „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Podkowa” Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, w punkcie konsultacyjnym w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 (budynek Urzędu Miejskiego) i pod numerami telefonu 505-751-577, 519-057-250

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE
  2. zalacznik_nr_1 do ogłoszenia
  3. Przejście do generatora wniosków online: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e1d279296b150fea&&b=a7a93fcac0e7a0ca35409cff2968425e
  4. Formularz wniosku o powierzenie grantu.
  5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie.
  6. Umowy o powierzenie grantu.
  7. Karta oceny wniosku grantowego, w tym zgodności z LSR.
  8. Kryteria wyboru grantobiorców.
  9. Formularz odwołania od decyzji Rady.
  10. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.
  11. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych PDF / Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych DOC;

 

Data publikacji: 29 czerwca 2018 r.