LSR 2014-2020

W podejściu LEADER należy zwrócić uwagę na dokument jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach PROW. Proces tworzenia LSR odbywał się przy udziale społeczności lokalnej. Na każdym jego etapie nasi mieszkańcy mieli szansę opiniować dokument, zgłaszać sugestie i uwagi w ramach planu włączenia społeczności lokalnej. W strategii zawarte zostały kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 wraz z planem komunikacji (12.2019)

Umowa o warunkach sposobie realizacji strategii 

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (02.2020)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (02.2020)

Regulamin organu decyzyjnego

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (II-01.2017)

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (II -12.2016 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (12.2019)

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (III – 02.2018 r.)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (2017)

Zestawienie rzeczowo-finansowe / informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych dla działania, o którym mowa w par. 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii tj. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – 12.2019

Wersje archiwalne dokumentów:

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 ( I – 12.2015)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 (II – 06.2016 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 ( III – 01.2017)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 wraz z planem komunikacji (04.2018)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (I)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (IV – 03.2018)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (V-11.2018)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (06.2019)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (10.2019)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (12.2019)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (I)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (III-02.2018)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (I)

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (I – 12.2015 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (I – 12.2015 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (II – 06.2016 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (III – 12.2016 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (VI.2019)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów