Ogłoszenie o naborze nr 1/2023/G – Projekt Grantowy

Data publikacji: 20 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie:

Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji

realizowane w ramach Projektu Grantowego

I. Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 4 grudnia 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r., od godziny 9:00 do godziny 14:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

Tryb składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej tożsamych z wnioskiem złożonym w generatorze (liczba kontrolna musi być zgodna).

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

Wniosek o powierzenie grantu należy wypełnić w generatorze wniosków udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl i złożyć w 2 wersjach papierowych wraz z wymaganymi załącznikami.

II. Zakres tematyczny projektu grantowego :

Oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwane dalej „koncepcjami inteligentnych wsi” (§2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019, poz. 664 z późn. zm.).

III. Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 1/2023/G na przedsięwzięcie Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian  klimatycznych i innowacji wynosi 5 000 EURO (Limit środków w naborze w PLN w przeliczeniu po kursie indykatywnym 4,0 PLN/EUR: 20 000 PLN).

IV. Czas realizacji Projektu Grantowego:

Czas realizacji projektu grantowego: 01.02.2024 r. – 31.05.2024 r.

V. Intensywność pomocy:

Przyznana pomoc ma charakter ryczałtowy, wysokość powierzonego grantu jest równa 4 000 zł.

Limit na jednego grantobiorcę wynosi 110 000,00 zł. Grant na przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi obejmującej dany obszar może zostać udzielony tylko jeden raz.

VI. Planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego zadania

W ramach realizacji Projektu Grantowego planuje się realizację zadań polegających na przygotowaniu koncepcji inteligentnych wsi.

VII.  Cele i wskaźniki projektu grantowego

Cel ogólny LSR
2. Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Cel(e) szczegółowe LSR
2.2. Rozwój tożsamości lokalnej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Przedsięwzięcia
2.2.2. Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji
Wskaźnik
Lp.  Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary  Wartość wskaźnika z LSR  Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR  Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji  Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Liczba projektów grantowych dotyczących koncepcji Smart Village  Sztuka  1  0  1  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Warunki udzielenia wsparcia:

Projekt musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ((Dz.U. 2019, poz. 664 z późn. zm).

Projekt musi być zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020

Weryfikacja zgodności projektu z ww. rozporządzeniami oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 będzie odbywała się na podstawie Karty oceny wniosku grantowego, w tym zgodności z LSR.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju,  co będzie weryfikowane na podstawie Karty oceny wniosku grantowego, w tym zgodności z LSR.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów Projektu Grantowego, co będzie weryfikowane na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku o powierzenie grantu.

Projekt musi uzyskać  minimum punktowe określone dla operacji grantowych w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi: 12 pkt.

Operacja musi przyczynić się do realizacji wskaźników produktu wskazane w pkt. IV ogłoszenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez LGD przy zastosowaniu lokalnych kryteriów wyboru. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zaś w  przypadku, gdy dwa wnioski otrzymają taką samą ocenę punktową w trakcie procesu oceny przez Radę, wówczas pozycję wyższą na liście wybranych operacji otrzymuje wniosek z wcześniejszą datą i godziną przyjęcia.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

L.p. Nazwa załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium wyboru Ilość
1. Deklaracja  współpracy, w formie np. listu intencyjnego. min. 1
2. Dokumenty potwierdzające powiązanie grantobiorcy z terenem objętym koncepcją min. 1
3. Dokumenty potwierdzające  doświadczenie w opracowaniu dokumentów strategicznych o charakterze lokalnym. min. 1
4. Zaświadczenie o liczbie ludności poszczególnych miejscowości z właściwego miejscowo urzędu gminy. min. 1

 IX. Grantobiorca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego naboru:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, gminy, powiaty i inne spełniające warunki w ww. rozporządzeniach.

X. Kryteria wyboru operacji

Są dostępne na stronie internetowej www.podkowa.zdwola.com.pl

XI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia znajduje się w sekcji VII wniosku o powierzenie grantu.

XII.   Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu i sprawozdania.

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu i sprawozdanie dostępne są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”  www.podkowa.zdwola.com.pl  jak również w biurze  LGD „Podkowa” Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.podkowa.zdwola.com.pl

LGD „Podkowa” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „Podkowa” Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, w punkcie konsultacyjnym w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 (budynek Urzędu Miejskiego) i pod numerami telefonu 519-057-250 lub 505-751-577.

Data publikacji: 20 listopada 2023 r.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze 1/2023/G
  2. Przejście do generatora wniosków online: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=1d38099b840907c1&&b=a7a93fcac0e7a0ca35409cff2968425e
  3. Instrukcja postępowania z generatorem wniosków
  4. Wzór wniosku o powierzenie grantu w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi, Wzór wniosku o rozliczenie grantu w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi zawierający sprawozdanie, Wzór umowy o powierzenie grantu w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi.
  5. Karta weryfikacji zgodności wniosku grantowego z LSR.
  6. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
  7. Lokalne kryteria wyboru dla projektów grantowych – koncepcje inteligentnych wsi.
  8. Formularz odwołania od decyzji Rady.
  9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych/Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc

Wyniki naboru: https://podkowa.zdwola.com.pl/wyniki-oceny-naboru-nr-1-2023-g/