Zasady wsparcia

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

1.Operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD, wybierane przez organ decyzyjny, a następnie przedkładane do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego;

2. Projekty grantowe, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym to operacje, których beneficjent czyli LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD czyli “grantobiorcom” grantów, będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celów tych operacji;

3. Operacje „własne” LGD (OW)  czyli takie, których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD. Operacje własne to operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD, jeśli nie spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC

 • Osoba fizyczna, która:

1) Jest obywatelem państwa członkowskiego UE;

2) Jest pełnoletnia;

3) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

 • Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Gmina, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskich objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację (mimo, że siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR);
 • Powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskich objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację (mimo, że siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR).
 • W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna –określone wyżej warunki (pkt. 1) muszą być spełnione przez wszystkich wspólników.
 • W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podmiot ten musi spełniać definicję mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp.Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD “PODKOWA”

1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 • Sposób realizacji: konkurs – premia ryczałtowa.
 • O środki będą mogły się ubiegać osoby fizyczne.
 • Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
 • W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Wysokość premii wynosi 50.000 zł, pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach (80% po zawarciu umowy, 20% po wykonaniu biznesplanu
 • Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
  a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Biznesplan musi być racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw

 • Sposób realizacji: konkurs – refundacja
 • W przedsięwzięciu tym o pomoc będzie mógł ubiegać się podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje działalność.
 • Poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji i jednocześnie maksymalnie 300 000 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020.
 • Minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł.
 • Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej
 • Warunkiem przyznania pomocy jest stworzenie minimum jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co jest uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Beneficjent zobowiązany jest również utrzymać miejsca pracy, w tym utworzone w ramach operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

1.2.1 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

 • Sposób realizacji: konkurs – refundacja
 • W ramach przedsięwzięcia wnioskodawcy będą mogli się ubiegać o wsparcie operacji polegających na tworzeniu inkubatorów przetwórstwa lokalnego.  Przez inkubator przetwórstwa lokalnego rozumie się przedsiębiorstwo spożywcze w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego inkubatora jest przetwarzanie. Warto zaznaczyć, że podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne) – więcej o inkubatorze przetwórstwa lokalnego
 • Minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł.
 • Poziom dofinansowania wynosi 63,63% dla jednostek sektora finansów publicznych i do 100% dla pozostałych podmiotów.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

WYŁĄCZENIA!!!

 • Pomoc na operację z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz rozwijanie działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
  1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
  2. górnictwo i wydobywanie;
  3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
  4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
  5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
  6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
  7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
  8. produkcja metali;
  9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
  10. transport lotniczy i kolejowy;
  11. gospodarka magazynowa.

2.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 • Sposób realizacji: konkurs – refundacja
 • W ramach przedsięwzięcia wnioskodawcy będą mogli się ubiegać o wsparcie operacji polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (np. ścieżek rowerowych, punktów widokowych, szlaków turystycznych, siłowni plenerowych, obiektów rekreacyjnych).
 • Minimalna całkowita wartość projektu to 50 000 zł.
 • Poziom dofinansowania wynosi 63,63% dla jednostek sektora finansów publicznych i 100% dla pozostałych podmiotów.
 • Wnioski rozpatrywane będą przez LGD (w zakresie zgodności z LSR i kryteriami wyboru) i Urząd Marszałkowski.

2.1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD

2.2.1. Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym m. in produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego 

 • Sposób realizacji: projekty grantowe – refundacja
 • W ramach przedsięwzięcia wspierane będą działania (publikacje, strony internetowe, aplikacje, oznakowanie szlaków turystycznych, szkolenia, warsztaty)
 • Minimalna wartość projektu to 5 000 zł, a maksymalna 50 000 zł.
 • Poziom pomocy wynosi 100%.
 • Sektor publiczny może wykorzystać maksymalnie 20% kwoty przypisanej do danego projektu grantowego w budżecie LSR.
 • Za realizację grantów w całości odpowiada LGD (dokonuje oceny wniosków, zawiera umowy, rozlicza oraz monitoruje i kontroluje grantobiorców)

Każdorazowo na etapie wyboru operacji LGD premiować będzie operacje, w ramach których wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu własnego wyższego niż wymagany oraz dla operacji związanych  z tworzeniem miejsc pracy wnioskodawca utworzy więcej niż 1 miejsce pracy. 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji muszą mieścić się w zakresie poniższych kosztów:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,
9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Szczegółowe kryteria wyboru operacji dostępne w zakładce Lokalna Strategie Rozwoju 201-2020przejdź