Posiedzenie Rady Programowej

Na postawie § 21 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” oraz na postawie § 14 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w związku z zakończeniem naboru nr VI/ORW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz naboru nr VI/MP w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi zwołane zostało kolejne posiedzenie Rady Programowej, w celu dokonania oceny złożonych wniosków. Nowy termin zebrania został wyznaczony na dzień 26.06.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.