Walne Zebranie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zgodnie z przepisami  § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku (poniedziałek) na godzinę 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
 6. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2013.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2013.
 8. Przedłożenie Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” za rok 2013.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” za rok 2013.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
 11. Sprawy różne
 12.  Zamknięcie Walnego Zebrania.

W przypadku braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia w celu podjęcia uchwał w I terminie, wyznacza się II termin na godz. 17.30 (zgodnie z postanowieniami §17 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia).

 

Z poważaniem,

Paweł Mataśka

Prezes Stowarzyszenia