Aktualności

ZMIANA FORMULARZA WNIOSKÓW „MAŁE PROJEKTY”

UWAGA !!!

ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU W ZAKRESIE „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Wersja 8z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 • WoPP Adobe Reader do edycji (.pdf) – wersja 8zotwórz
 • Instrukcja do wersji 8z z dnia 21.05.2014 r. – otwórz

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do edycji (format Word)otwórz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis – do edycji (format Excel)otwórz

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 – niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika – Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – do edycji (format Excel) – otwórz

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549?607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

więcej

Nabór wniosków „Odnowa i rozwój wsi”

LOGA PROW

Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać:

 • bezpośrednio;
 • w terminie od 22 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00 – 14.00 (za wnioski złożone w terminie uznane będą te, które wpłyną do Biura LGD najpóźniej do godz. 14.00 w ostatnim dniu wyznaczonego terminu);
 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 155 518,32 zł .

więcej

Nabór wniosków „małe projekty”

 LOGA PROW

Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać:

 • bezpośrednio;
 • w terminie od 22 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r., od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00 – 14.00 (za wnioski złożone w terminie uznane będą te, które wpłyną do Biura LGD najpóźniej do godz. 14.00 w ostatnim dniu wyznaczonego terminu);
 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Limit środków dostępnych w niniejszym naborze: 18 728,85 zł.

więcej