Aktualności

5 kwietnia 2022 r. – Posiedzenie Rady Programowej

Czechy, 21 marca 2022 r.

Sz. P.

Członkowie Rady Programowej

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresach:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 1/2022 oraz 2/2022),
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenie o naborze nr 3/2022),

zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Agenda spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków o dofinansowanie.
 6. Złożenie deklaracji przez członków Rady Programowej, wypełnienie Rejestru interesów Członków Rady, weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych.
 7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR.
 8. Ocena wniosków wg kryteriów wyboru operacji, podjęcie uchwał w sprawie wybrania operacji i ustalenia kwoty wsparcia lub niewybrania operacji oraz uchwał o przyjęciu listy operacji wybranych i niewybranych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Ponadto informuję, że materiały związane z porządkiem posiedzenia są dostępne do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

 

Z poważaniem,

Piotr Sęczkowski

Przewodniczący Rady Programowej

więcej

„Rozwiń swój biznes!” – webinarium dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Rozwiń swój biznes!”. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia dla przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Spotkanie online odbędzie się:

 • 16 marca 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 14.03.2022 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5370-webinarium-pn-rozwin-swoj-biznes). Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

więcej

Pomoc dla pszczelarzy – nabór 2022

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Pomoc finansowa dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza.

więcej