Aktualności

Nabór nr 1/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Czechy, 07 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 24.12.2018 r. do dnia 07.01.2019 r., od godziny 9.00 do godziny 14.00, w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

II. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % do kwoty 300 000,00 zł (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”, rozdział 6, str. 44);

III. Zakres tematyczny:

  • Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);
  • Cel ogólny LSR – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz zatrudnienia na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.

  • Cel szczegółowy LSR – Poprawa warunków na rynku pracy na terenie LGD „Podkowa” do 2023 r.

  • Przedsięwzięcie – Rozwój przedsiębiorstw

Uwaga!!! Wsparcie może zostać udzielone, jeśli operacja będzie realizować wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstw w zakresie działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych

więcej

ARiMR zarejestruje koła gospodyń wiejskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W najbliższą sobotę 1 grudnia w godz. 9 – 14 we wszystkich Biurach Powiatowych ARiMR odbędą się konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich. Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty  niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich; wniosek o przyznanie pomocy; więcej informacji – otwórz

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html

więcej

Zapraszamy na wyjazd studyjny do Bawarii

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” z siedzibą w miejscowości Czechy przedkłada propozycję, skierowaną w głównej mierze do rolników, dotyczącą możliwości uczestnictwa w projekcie: Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie – możliwości poprawy natury i środowiska.

Wizyta studyjna została zaplanowana na bazie rewizyty. Organizacja Bayerische Jungbauernschaft e.V. Geschaftsstelle Regensburg (będąca Partnerem), którą reprezentują młodzi rolnicy przygotuje 4 dniowy program wizyty studyjnej.

W ramach programu wizyty zostanie zorganizowane : zakwaterowanie ( noclegi, wyżywienie ) ; wykład z udziałem specjalistów, którzy zobrazują tematykę związaną z tytułem projektu ; wizyty w gospodarstwach, zakładach, instytucjach branży rolniczej przedstawiające przykłady zastosowanych rozwiązań przedstawionych w czasie wykładu.

więcej