Aktualności

Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie – możliwości poprawy natury i środowiska – relacja z wizyty studyjnej w Bawarii

Pod koniec października 2018r. Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przy współpracy z Gminą i Miastem Szadek podjęta przygotowania do realizacji wyjazdu studyjnego do Bawarii w Niemczech. Wyjazd został zorganizowany przez Partnera – Bayerische Jungbauernschaft e.V.Geschaftsstelle Regensburg i trwał od 6 do 9 grudnia 2018 r. Wzięło w nim udział 45 uczestników, w tym mieszkańcy obszaru LGD.

więcej

Wesołych Świąt!

więcej

Nabór 2/2019 – Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Czechy, 07 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków:

od dnia 24.12.2018 r. do dnia 07.01.2019 r., od godziny 9.00 do godziny 14.00, w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola

II. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych:

  • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dla których poziom dofinansowania operacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych,
  • Jednostki sektora publicznego, dla których poziom dofinansowania operacji wynosi 63,63%
  • Pozostałe podmioty, dla których poziom dofinansowania wynosi 100
    (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ”Podkowa”, rozdział 6, str. 44);

III. Zakres tematyczny:

Podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późń. zm.) – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Cel ogólny LSR – Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR – Rozwój tożsamości lokalnej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Przedsięwzięcie – Podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji

Uwaga!!! Wsparcie może zostać udzielone, jeśli operacja będzie realizować wskaźnik produktu – liczba szkoleń – 15 w tym liczba szkoleń nastawionych na edukację ekologiczną mieszkańców – 5

więcej