Aktualności

Posiedzenie Rady Programowej

 

Na postawie § 21 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” oraz na postawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w związku z zakończeniem naboru nr VI/ORW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz naboru nr VI/MP w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

zwołuję posiedzenie Rady Programowej, w celu dokonania oceny złożonych wniosków.
Zebranie odbędzie się dnia 24.06.2014 r. (wtorek) o godz. 16.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

więcej

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2014

projekt b3

Regulamin konkursu Wianek Świętojański 2014

więcej

ZMIANA FORMULARZA WNIOSKÓW “MAŁE PROJEKTY”

UWAGA !!!

ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU W ZAKRESIE “MAŁYCH PROJEKTÓW”

Wersja 8z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

  • WoPP Adobe Reader do edycji (.pdf) – wersja 8zotwórz
  • Instrukcja do wersji 8z z dnia 21.05.2014 r. – otwórz

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do edycji (format Word)otwórz
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis – do edycji (format Excel)otwórz

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 – niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika – Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

  • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – do edycji (format Excel) – otwórz

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549?607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

więcej